2008. február 6., szerda

Irodalomjegyzék

Bakonyi, P. (1984) . Téboly, terápia, stigma . Budapest Szépirodalmi Könyvkiadó

Benedek, I. (1957) . Aranyketrec. Egy elmeosztály élete . Budapest, Medicina 1968

Bitter István (1997) . Vélemény Eric Rosenthal és munkatársai "Az emberi jogok és az elme-egészségügy helyzete Magyarországon" című tanulmányának Összefoglalás című fejezetéről . Psychiatria Hungarica 1997;12(1):71-2.

Bitter I., Füredi J. (szerk.) (2000) . Szkizofrénia . Budapest, Medicina

Buda Béla (1999) . Módszertani ajánlás a krónikus pszichiátriai betegségben szenvedõk, a demenciában szenvedõk és a szenvedélybetegek számára kialakítandó közösségi szociális szolgáltatásokhoz . Network 1999. 5. sz. (74.) p. 1-3.

Bugarszki, Zs. (1999) . Soteria Alapítvány . Család Gyermek Ifjúság 1999/5.

Bugarszki, Zs. (2000) . Egy szakma és annak etikája . Háló 2000

Bugarszki, Zs. (2001) . Szociális munka terepgyakorlat egy közösségi pszichiátriai intézményben . In: Somlai Ildikó (szerk.) Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához, Szociális Szakmai Szövetség, 2001

Bugarszki, Zs. (2003) . A szociális munka új lehetőségei a Pszichiátriai betegek ellátásában . Esély 2003/1

Bugarszki, Zs. (2004) . A szociális szolgáltatások újjászületése Magyarországon . Esély 2004/4

Bujdosó Zoltán (1998) . A pszichiátria imázsának kialakításához . Psychiatria Hungarica 1998 (13) 6: 727-731

Bujdosó Zoltán (1999) . A hazai pszichiátria helyzetéről . Kórház 1999. 6. évf. 3. sz.

Danics, Z. (1996) . Szkizofrénia - a családi rendszer betegsége . In: Trixler, M. (1996) A szkizofrénia pszichoterápiája. POTE, Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinika, Pécs. 189-205

Enright, J. B. (1970) . Synanon - kihívás a középosztály mentális egészségre
vonatkozó nézetei ellen In: Mentálhigiénia (szerk. Gerevich József) angol eredeti (1970)

Erős, F. (1980) . Antipszichiátria . Világosság, 21, 538-545

Feldmár, A., Geréb, Á., Karátson G. (2002) . Beszélgetések Feldmár Andrással . Könyvfaksztó Kiadó, Budapest

Fernezelyi, B.- Légmán, A. (2003) . A skizofrénia társadalmi narratívái . Esély 2003/6.

Foucault, M. (2000) . Elmebetegség és pszichológia . Corvina

Frater, R. (2000) . A betegellátás szerkezetének változásai az elmúlt évtizedben
In.: Huszár Ilona (szerk.) Tények és gondolatok a 20. század magyar pszichiátriájáról 129-140. old. Budapest

Fráter Rózsa, Huszár Ilona Kuncz Elemér (2001) . Módszertani levél a személyi szabadságot korlátozó intézkedésekről . Magyar Pszichiátriai Társaság

Füredi, J. (1979) . Terápiás közösség kialakítása és szociálpszichiátriai
vizsgálata . Budapest, Akadémiai Kiadó

Fridli Judit (1999) . Pszichiáterek döntési helyzetben . LAM 1999;9(5):408-13.

Gádoros Júlia (1998) . A gyermekpszichiátria néhány alapkérdése . In.:Füredi János (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve 439-447. old. Budapest

Garety, P. A. (1997) . A téveseszmék és a hallucinációk kognitív szemlélete . Psychiatria Hungarica 1997/3 423-436

Gerevich J. (1983) . Terápiák társadalma társadalmak terápiája . Gondolat, Budapest

Gerevich, J. (1989) . Az önsegítés fogalomköre a nyugati kultúrában . In: Közösségi Mentálhigiéne (szerk. Gerevich, J.) Gondolat, Budapest

Gerevich, J. (1992) . A hazai antipszichiátria “belülről” . Magyar Tudomány, 1992/1

Goffman, E. (1981) . Stigma (részlet) . In: Goffman, E.: Hétköznapi élet szociálpszichológiája Budapest, Gondolat

Gombos G. (1998) . A skizofrénia egyoldalú megközelítése ellen . Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica) 1998. évi 5. szám

Harangozó Judit, Tringer László (1996) . Lehet-e "harmadik forradalom" Magyarországon? . Medicus universalis: Med. univers. 1996. 29. évf. 11/12. sz. p. 419-423.

Harangozó Judit (1997) . Röpirat a magyar pszichiátriáról . Psychiatria Hungarica 1997;12(1):75-84.

Harangozó Judit et al. (2001) . Paradigmaváltás a pszichiátriában . Lege artis medicinae: Orvostudományi továbbképzõ folyóirat 2001. 11. évf. 8/9. sz.

Harangozó Judit (szerk. 2003) . Módszertani útmutató a pszichiátriai szociális otthonok megújulásáért . Fővárosi Módszertani Osztály

Hárdi István (1998) . A pszichiátriai gondozásról Pest megyében . In.: Pszichoterápia 1998 január 26-31. old. Animula Egyesület

Harmat, P. (1992) . Az antipszichiátria fogadtatása Magyarországon . In: Magyar Tudomány, 1992/2

Hollós, I. (1927) . Búcsúm a sárgaháztól. Doktor Pfeiflein Telemach
különös írása az elmebetegek felszabadításáról . Budapest, Génius, 1927 Budapest, Cserépfalvi, 1990

Ian Falloon, Victor Graham-Hole,
Gráinne Fadden (1998) . Az integrált pszichiátriai ellátás . Ébredések Alapítvány

Ian Faloon, John H. Coverdale, Rita Roncone (1998) . A mentális zavarok integrált biológiai és pszichoszociális terápiája . In.: Pszichoterápia 1998. Január 6-16. Old. Animula Egyesület Liziczai Etelka,

Ian R.H. Falloon és az Integrált pszichiátriai ellátás munkacsoportja . A KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIA és ADDIKTOLÓGIA MAGYAR KÉZIKÖNYVE szakemberek, felhasználók és hozzátartozóik számára . Ébredések Alapítvány, Budapest, 2006.

Jankowski, K. (1979) . Pszichiátria és humánum . Budapest, Gondolat Könyvkiadó

Kappéter István (1997) . Újabb bajok - Jó elvek alapján? . Psychiatria Hungarica 1997;12(5):647-51.

Katona C. – Robertson M. (1997) . Rövid pszichiátria . Springer

Kelemen, G. (2007). A pszichiátriai hatalom. Szociológiai Szemle 2007/1-2. 119-124.

Kéri, Sz (2008) A pszichiátriai betegség fogalma és értelmezése az újabb idegtudományi kutatások tükrében. Magyar Tudomány 2008/2009. 899.o

Kovács, József (2006) . A pszihiátriai betegjogi képviselő szerepe. Egy modellkísérlet tapasztalatai . In Fundamentum 2006. 1. szám pp. 151-162.

Kovács, József (2005) Az életünket a kezünkbe! [Our Life into or hands!] In Népszabadság (Fórum column) Issue LXIII., No. 103/2., p. 15.

Kovács, József (2004) Pszichiátria és medikalizáció. A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar. [Psychiatry and medicalization. The attention deficit/hyperactivity disorder.] In Lege Artis Medicinae Issue 14., No. 3., pp. 226-228.

Kovács, József (2004) A pszichiátriai betegségfogalom filozófiai kérdései. [Philosophical questions of psychiatric disease.] In Valóság, Issue XLVII., No. 4., pp. 1-20.

Kovács, József (2004) A nem önkéntes pszichiátriai kezelés és a véleményszabadság. [Non-voluntary psyhiatric treatment and freedom of opinion.] In Fundamentum Issue VIII. , No. 1., pp. 23-43.

Kovács, József (2004) Pszichiátria és medikalizáció. A pszichiatrizálás okai. [The causes of psychiatrization.] In Lege Artis Medicinae, Issue 14., No. 7., pp. 520-524

Kovács, József (2004) Pszichiátria és medikalizáció. A depresszió. [Psychiatry and medicalization. Depression] In Lege Artis Medicinae, Issue 14., No. 10., pp. 716-717.

Kovács, József (2004) A pszichiátriai kutatás néhány etikai kérdése. [Some ethical question of psychiatric research.] In Psychiatria Hungarica Issue XIX., No. 3., pp. 200-214.

Kovács, József (2004) Az antipszichiátria és kritikája. [Antipsychiatry and its critique] In Magyar Bioetikai Szemle No. 4., pp. 42-54.

Kovács, J. (2007). Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Medicina 2007.

Könczei, György . rész-összefoglaló a készülő átfogó fogyatékosügyi nemzetközi egyezmény ENSZ-beli munkálatairól .

Könczei György, Kálmán Zsófia: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig, Osiris Kiadó, 2002

Laing, R. D. (1990) . Bölcsek, balgák, bolondok . Budapest Európa Könyvkiadó

Lust Iván, Kökény Vera (1998) . A tétovázás dícsérete Pszichoterápiás előadások a Faludi utcából . Animula

Mental Disability Rights International (1996) . Emberi jogok és elmeegészségügy: Magyarország . Ford. Bakos Anita. Washington: 1996. p. ii.

Merton, R. K. (2002) . Társadalomelmélet és társadalmi struktúra . Osiris

Ozsváth Károly . Paradigmaváltások az elmegyógyászatban

Pap Valér (1999) . A gyermek- és ifjúságpszichiátria: szervezeti felépítése, szakmai szintjei . Kórház 1999. 6. évf. 6. sz.

Pető Katalin, Silling Tibor, Koffler Sándor, Vág Zsuzsa (1999) . A pszichiátriai gondozási tevékenység szakmai útmutatója . Kézirat

Pethő, B. (2009). Deviancia és rendszerváltozás. Polgári Szemle. 2009 augusztus.

Perczel, E. (1998) . Az integrált pszichiátriai ellátás alkalmazása a gyakorlatban . Pszichoterápia, 1998/1

Pikó B. (2002) . Adalékok a mentális zavarok kritikai szociológiájához . Szociológiai Szemle, 2. 99–113

Pszichiátriai Szakmai Kollégiumi Állásfoglalások (2000) . A pszichiátriai járóbetegellátás helyzete és távlatai . In.: Psychiatria Hungarica 2000.15 (6):713-716 Magyar Pszichiátriai Társaság

Pszichiátriai szakmai Kollégiumi állásfoglalás (2000) . Javaslat a gyermek- és ifjúságpszichiátria helyzetének javításáról . In.: Psychiatria Hungarica 2000.15 (6):707-712 Magyar Pszichiátriai Társaság

Read, J (2000) . Több mint egy krízis ház . Crisis Point. No 11. February 2000

Réthelyi J. (2000) . A Mental Disability Rights International jelentés háttere és hatástörténete . LAM 2000;10 (2): 167-170.

Sontag, S. (1983) . A betegség mint metafora . Európa

Szabó, L. Dr., Bulyáki, T., Bugarszki, Zs. (2001) . Gondolatok a pszichiátriai betegeknek nyújtott szociális szolgáltatások jövőjéről . Háló 2001

Szasz Anna . A KESZ . Esély 2003

Szabó Péter (1997) . Gondolatok egy tényfeltáró vizsgálat kapcsán . Psychiatria Hungarica 1997;12(1):72-4.

Szalay Marietta (1998) . A pszichiátriai gondozó mint a közösségi pszichiátria alappilére . In.: Pszichoterápia 1998 január 31-33. old. Animula Egyesület

Szasz, T. (2002) . Az elmebetegség mítosza . Budapest, Akadémiai Kiadó.

Szentesi, P., Samu, I, Ratkóczi, É., Kallós, M. (1998) . Egy korai magyar közösségi pszichiátriai kezdeményezés története . Pszichoterápia, 1998, január 20-25

Szilárd János (2000) . Pszichiátria-gyermekgyógyászat (gyermek- és serdülőkori pszichiátria a két „szülő” között) . In.: Huszár Ilona (szerk.): Tények és gondolatok a 20. század magyar pszichiátriájáról 107-113. old. Budapest,

TASZ Álláspont (2001) . A pszichiátriai otthonok új szabályairól . TASZ Álláspont 16.szám TASZ 2001 július

TASZ Álláspont (1999) . A betegek jogai a pszichiátriai kezelés során . TASZ 1999 március

Turcsik László és munkatársai (2002) . Lakóotthonok Magyarországon . Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest

Tringer László (1997) . Gondolatok a Rosenthal-jelentés kapcsán . Psychiatria Hungarica 1997;12(5):645-47.

Tringer, L. és Ratkóczi, É. (1998) . A közösségi pszichiátriai mozgalom gyökerei . In: Pszichoterápia, 1998. január

Tringer László (2000) . A pszichiátria önmeghatározása . In.: Huszár Ilona (szerk.) Tények és gondolatok a 20. század magyar pszichiátriájáról 17-36. old.
Budapest,

Tringer, L. (2007). A pszichiátria társadalmi beágyazottsága. A Szegedi Tudományegyetemen 2007-ben tartott előadás írott változata.

Trixler Mátyás (1997) . Gondolatok a közösségi pszichiátriai ellátás fejlesztéséről . Psychiatria Hungarica 1997;12(5):643-44.

Veér András (1997) . Hozzászólás a "Rosenthal-dossziéhoz". Psychiatria Hungarica 1997; 12(1):69-71.

Angol nyelven elérhető írások/ articles and books in English:

Gombos Gábor (1999) . Reform in Psychiatry: Towards the Better or the Worse . In.: Newsletter of the Association of Reformers in Psychiatry 1999 No. 3.ARP, 1999

Aberg-Wistedt, A.–Cresell, T.–Lindberg, Y.–Liljenberg, B.–Ösby, U. (1995): Two-year outcome of team-based intensive case management for patients with schizophrenia. Psychiatric Services, 46:1263–1266.

Anthony, W. A.–Cohen, M. R.–Farkas, M.–Cohen, B. F. (1988): Clinical care update: The chronically mentally ill. Case management-More than a response to a dysfunctional system. Community Mental Health Journal, 24:219–228.

Benedetti, G., & Furlan, P. M. (Eds.). (1993). The psychotherapy of schizophrenia: Effective clinical approaches-Controversies, critiques and recommendations. Gottingen, Germany: Hogrefe & Huber.

Buber, M. (1970). I and thou. New York: Charles Scribner’s Sons.

Cohen, David. 1997 A critique of the use of neuroleptic drugs in psychiatry. in From Placebo to Panacea: Putting Psychiatric Drugs to the Test. Seymour Fisher and Roger Greenberg (Editors). New York: Wiley.

Dolnick, E. (1998). Madness on the couch: blaming the victim in the heyday of psychoanalysis. New York: Simon & Schuster.

Fromm-Reichmann, F. (1950). The principles of intensive psychotherapy. Chicago: The University of Chicago Press.

Gove, Walter (Editor). 1980 Labeling Deviant Behavior. Newbury Park: Sage. 1982 Deviance and Mental Illness. Newbury Park:

Grob, Gerald. 1998 Psychiatry’s Holy Grail: the search for the mechanisms of mental disease. Bulletin of the History of Medicine 72: 189-219.

Hornstein, G. (2000). To redeem one person is to redeem the world: the life of Frieda Fromm-Reichmann. New York: Free Press.

Jacobs, David, and Cohen, David 1999 What is really known about psychological alternations produced by psychiatric drugs? International Journal of Risk and Safety in Medicine 12:

Kanter, J. (1989): Clinical case management: Definition, principles, components. Hospital and Community Psychiatry, 40:361–368.

Karon, B. P. (1989). On the formation of delusions. Psychoanalytic Psychology, 6(2), 169–185.

Karon, B. P. (1989). The state of the art of psychoanalysis: Science, hope, and kindness in psychoanalytic technique. Psychoanalysis and Psychotherapy, 7, 99–115.

Karon, B. P. (1992). The fear of understanding schizophrenia. Psychoanalytic Psychology, 9, 191–211.

Karon, B. P., & VandenBos, G. R. (1981). Psychotherapy of schizophrenia: The treatment of choice. Northvale, NJ: Jason Aronson.

Karon, B. P., & Widener, A. J. (1994). Is there really a schizophrenogenic parent? Psychoanalytic Psychology, 11, 47–61.

Kirk, Stuart and Kutchins, Herb. 1992 The Selling of DSM: The Rhetoric of Science in Psychiatry. New York:Aldine.

Kutchins, Herb, Link, Bruce, and Cullen, Francis. 1990 The labeling theory of mental disorder: a review of the evidence. Research in Community and Mental Health. 6:75-105.and Kirk, Stuart. 1997 Making Us Crazy. New York: Free Press.

Lehman, A. & Steinwachs, D. (1998). At Issue: Translating Research Into Practice: The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT) Treatment Recommendations. Schizophrenia Bulletin 24(1), 1-10. National Institute of Mental Health.

Link, Bruce, et al. 1997 On stigma and its consequences: evidence from a longitudinal study. Journal of Health and Social Behavior. 38: 177-190.

Link, Bruce, Mirotznik, J. and Cullen, F. 1991 The effectiveness of stigma coping orientations: can negative consequences of mental illness be avoided? Journal of Health and Social Behavior. 32: 302-320.

Mirowsky, John. 1990 Subjective boundaries and combinations in psychiatric diagnoses. Journal of Mind and Behavior. 11:407-424.

Moore, S. (1990): A social work practice model of case management: The case management grid. Social Work, 35:444–448.

Mosher, L. R. (Eds.). Psychotherapy of schizophrenia. New York: Jason Aronson, pp. 223-228.

Mueser, K. T.–Bond, G. R.–Drake, R. E.–Resnick, S. G. (1998): Models of Community Care for Severe Mental Illnes: A review of Research on Case Managment. Schizophrenia Bulletin 24(1) 37:74, National Institute of Mental Health.

Mueser, K.T. & Berenbaum, H. (1990). Psychodynamic treatment of schizophrenia. Is there a future? [Editorial] Psychological Medicine. 20, 253-262.

Rapp, C. A. (1993): Theory, principles, and methods of the strengths model of case management. In: Harris, M., and Bergman, H. C., (szerk.): Case Management for Mentally Ill. Patients: Theory and Practice. Langhorne, PA: Harwood Academic Publishers, 1993. 143–164.

Read, J. (1997). Child abuse and psychosis: A literature review and implications for professional practice. Professional Psychology: Research and Practice. 28, 448-456.

Retzinger, S. 1989 "A theory of mental illness: Integrating social and emotional aspects". Psychiatry, 52 (3):325-35.

Ross, Collin, and Pam, Alvin. 1995 Psuedoscience in Biological Psychiatry: Blaming the Body. New York: John Wiley

Silver A-L (1997). Chestnut Lodge, then and now: Work with a patient with schizophrenia and obsessive compulsive disorder. Contemp. Psychoanal. 33: 227–49.

Silver, A.-L. (1989). Psychoanalysis and psychosis. Madison, CT: International Universities Press.

Scheff, T. 1999 Being Mentally Ill: A Sociological Theory, 3rd Edition. Chicago:
Aldine de Gruyter

Scott, J. & Dixon, L. (1995). Psychological interventions for schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 21(4):621-630. National Institute of Mental Health.

Sullivan, W. P. (1992): Reclaiming the community. The strengths perspective and deinstitutionalization. Social Work, 37:204–209.

Sullivan, H.S. (1953). The interpersonal theory of psychiatry. New York: W. W. Norton & Co.

Surles, R.C.–McGurrin, M.C. (1987): Increased use of psychiatric emergency services by young chronic mentally ill. patients. Hospital and Community Psychiatry, 38:401–405.

Shern, D. L.–Surles, R. C.–Waizer, J. (1989): Designing community treatment systems for the most seriously mentally ill: A state administrative perspective. Journal of Social Issues, 45:105–117.

Stanton, Alfred, and Schwartz, Morris. 1954 The Mental Hospital. New York: Basic Books

Stein, L. I.–Test, M. A. (1980): Alternative to mental hospital treatment: I. Conceptual model, treatment program and clinical evaluation. Archives of General Psychiatry, 37:392–397.

Strauss, John 1979. Do psychiatric patients fit their diagnosis? Journal of Nervous and Mental Disease. 167:105-113.

Tienari, P. (1992). Interaction between genetic vulnerability and rearing environment. In: Psychotherapy of schizophrenia: Facilitating and obstructive factors.

VandenBos, G. R., & Karon, B. P. (1981). The treatment of severely disturbed patients, with attention to the relative cost-effectiveness of psychotherapy and medication. In B. Christiansen (Ed.), Does psychotherapy return its costs? (pp. 77–99). Oslo, Norway: Norwegian Research Council.

Valenstein, Elliot. 1998 Blaming the Brain. New York: Free Press.

Werbart, A., & Cullberg, J. (Eds.). (1992). Psychotherapy of schizophrenia: Facilitating and obstructive factors. Oslo, Norway: Scandinavian University Press.
Alanen, Y. O. (1997a). Vulnerability to schizophrenia and psychotherapeutic treatment of schizophrenic patients: toward an integrative view. Psychiatry. 60, 142-157.

Willick MS (2001). Psychoanalysis and schizophrenia: A cautionary tale. J. Amer. Psychoanal. Assn. 9: 27–56.

Winerip, M. (1999, May 23). Bedlam on the streets. New York Times Magazine Section, pp. 42-70.

Zito, J. M., Safer, D.J., dosReis, S.C., Gardner, J.F., Boles, M., Lynch, F. (2000). Trends in the prescribing of psychotropic medications to preschoolers. Journal of the American Medical Association, 283, 1025-1030.

Nincsenek megjegyzések:

Felhívás fogyatékos emberek részére

A pályázat célja: Egy rádióműsor négyfős stábjának megtalálása, egy olyan csapat összeállítása, akik heti rendszerességgel vezetnek műso...